<<< กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ขอต้อนรับท่านที่ได้มาเยือน ......>>>>
กรอกข้อมูล O-Web
 
 
ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง
 

การนำผล O-net ตัดสินการจบ

 

 

 
เอกสาร แบบพิมพ์
 

แผนปฏิบัติการสพฐ.ปี55
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม
บันทึก MOU
แบบรายงาน OUCP
บันทึกขออนุมัติงบประมาณ
แบบใบลาป่วย ลากิจ
แบบยกเลิกวันลา
แบบประเมินประสิทธิภาพฯครู
แบบประเมินผู้บริหาร
บันทึกขอไปราชการ
แบบประเมินสมรรถนะ
แบบสังเกตุการสอน
แบบเขียนโครงการ กิจกรรม
รวมแบบฟอร์มเขียนโครงการ
งานวิชาการ ปีงบประมาณ 2555

เอกสารรายงานการจัดการ ศึกษา 2554
แบบคัดกรอง KUS-SI
แบบรายงานตาม บช.สมศ.
แนวการจัดการเรียนตามจุดเน้น
คู่มือแนวการประเมินมาตรฐาน
ปฐมวัย

คู่มือแนวการประเมินมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน

เอกสารอบรมแผนงานโครงการ
แบบรายงานตนเองของครู
แบบเขียนโครงการ
เอกสารรายงาน ประชุมผู้ปกครองนักเรีย
เอกสารรายงานตามจุดเน้น

 
แนวทางการดำเนินงานตาม นโยบายเรียนฟรี ปี 2556
แนวทาง 1
แนวทางการดำเนินงาน
หนังสือแจ้งเลือกหนังสือปฐมวัย
รายชื่อหนังสือปฐมวัย
แบบสำรวจหนังสือเรียนฟรี 56
ค้นหารายชื่อสื่อ หนังสือเรียน
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
 

 

แบบรายงานตนเองของคร
*** บัญชีคำ อบ.1- ป.6
แบบแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม IS
หลักสูตรอาเซียน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นิทรรศการ Tablet
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้เข้าร่วม จัดนิทรรศการ การใช้แท็บเล็ตบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Genki ที่โรงแรมทองธารินทร์ ในคราว ประชุมผู้บริหารโรงเรียน โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ ได้เยี่ยมชมและให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียน รวมทั้งมี ผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจ ในเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ใน Tablet เป็นอย่างมาก ....
   

จัดทำหลักสูตร IS
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารวิชาการ จัดจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียรู้ IS 1-3 ให้กับครูผู้สอนทุกคน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ในราย วิชาดังกล่าวทุกลุ่มสาระ ทั้งนี้เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็น นักค้นคว้า ........

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ GTX
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน ในโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักย ภาพผู้เรียน ของศูนย์ GTX ที่มีนักเรียนสอบเข้ารับการพัฒนาได้ จำนวน 60 คน ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานของ โรงเรียน โดยมีนายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ นายภิตติ แย้มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ และนายสุรพงษ์ วงค์ละคร ผู้รับผิดชอบ โครงการ ชี้แจงนโยบายรวมถึงแนวทางการดำเนินงาน การขอความ ร่วมมือกับผู้ปกครอง ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและคำชื่นชมจากผู้ปกครอง ที่โรงเรียนมีโครงการดี ๆ มีคุณค่ากับนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง เต็มศักยภาพ ....
Impromptu Speech 2013
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บร. เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech 2013) ระดับกลุ่มแข่งขันกลุ่มที่ 14 ประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 2 คน คือเด็กชายศิรภพ และเด็กหญิง AJ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

EP,MEP,OPEN HOUSE 2013
เมื่อวันที่ 17 - 19 ก.ค. 56 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้เป็นประธานในการมอบโล่ห์ให้กับ โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ร่วมจัดนิทรรศการ OpenHouse ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค. 56 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ในการ จัดงานครั้งนี้โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดยนายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับในการเยี่ยมชมนิทรรศ การของโรงเรียน ........... 
 

*** เข้ากรอกข้อมูลกรรมการความเป็นเลิศที่นี่ ****


*** ข่าว เอกสาร เตรียมรับการประเมินรอบ 3
>> รายชื่อโรงเรียนและกำหนดการประเมินรอบ 3
>> จุดตัดคะแนน O-Net ปี 2553
>> จุดตัดคะแนน O-Net ปี 2554
>> แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม ระดับปฐมวัย
>> แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>> คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3

แบบทดสอบเพื่อวัดนักเรียน การอ่านออก เขียนได้ ทักษะเพื่อการสื่อสาร รายงาน Online ตามจุดเน้น
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ให้ครูประจำชั้น ประจำสาระ ดาวน์โหลดไปดำเนินการทดสอบและสรุปรายงานผลให้วิชาการทราบภายในสิ้น พ.ย.55

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

 

Clip แนะนำ ถ้าชอบกด Like

เด็กซันเทิง...

ผ้าป่า 2 ต.ต.55 ...
กิจกรรมแซนโฏนตาปี 2555 ทางช่อง Thai PBS
แนะนำการใช้ Tablet
 
 
 

 

 
คลังข้อสอบ แบบฝึก
 

คลังข้อสอบครู พชร
คลังข้อสอบ ป.1-6
คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ 

สื่อ การเรียนการสอน
 

เรียนภาษาอังกฤษจากนิทาน
science for kids
mate for kids
Kids Health
health for kids worksheets
Techno Kids
รวมสื่อการสอนคอมพิวเตอร์
VDO สอนภาษาอังกฤษ
VDO สื่อการสอนภาษาไทย
สื่อการเรียนรู้ Onweb
คู่มือ GSP ประถม
คู่มือ GSP มัธยม

 

 

อะไรคืออัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ของโรงเรียนในการประเมินรอบ 3 ของ สมศ. ดู CLIP เฉลยจาก สมศ.

ขอชื่นชมกับคนเก่งของเรา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerคู่มือจัดสอบ O-NET ปี 55
ตารางสอบ O-NET ปี 55
หลักเกณฑ์การสอบ O-NET ปี 55
ข้อสอบ O-NET ปี 48 49 50 51 52
ข้อสอบ O-NET ปี 53 54
แหล่งรวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย
วิเคราะห์ O-NET เครือข่ายฯ6
ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3
ข้อสอบ NT ป.3 ปี 55 พร้อมเฉลย
รูปแบบ โครงสร้างข้อสอบ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ถ.จางวาง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร./แฟกซ์ 044-713963
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 23 August, 2013 5:13